აღიარება ჩუმი გმირობისთვის

ამბები

20 იანვარი 13:59

პრო­ფე­სი­ით ექი­მია. თუმ­ცა 2008 წელს, როცა მის 14 წლის ქა­ლიშ­ვილს ქე­თის ლე­ი­კე­მი­ის დი­აგ­ნო­ზი და­უს­ვეს სამ­სა­ხურს თავი და­ა­ნე­ბა, პა­ცი­ენ­ტებს და­ემ­შვი­დო­ბა და ცხოვ­რე­ბა შვი­ლის გა­და­სარ­ჩე­ნად იაშ­ვი­ლის კლი­ნი­კა­ში გა­ნაგ­რძო. 

რო­გორც თა­ვად ამ­ბობს მდგო­მა­რე­ო­ბა მძი­მე იყო, 8 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ა­ვად­მყო­ფო არ და­უ­ტო­ვებია.


„იყო დღე­ე­ბი როცა მე­გო­ნა, რომ ვერ გა­დარ­ჩე­ბო­და, მა­შინ არა­ფერ­ზე ვფიქ­რობ­დი, მხო­ლოდ იმას ვთხოვ­დი ღმერ­თს,რომ ჩემი შვი­ლი გა­და­ერ­ჩი­ნა.“


მა­რი­ნა გო­გი­ჩა­იშ­ვი­ლი ჯი­პი­აი ჰოლ­დინ­გის თა­ნამ­შრო­მე­ლია. ის ვე­ნის სა­და­ზღვე­ვო ჯგუ­ფის ყო­ველ­წლი­უ­რი კონ­კურ­სის - ჯილ­დო მო­ხა­ლი­სე­ობ­რი­ვი საქ­მი­ა­ნო­ბი­სათ­ვის - AWARD IN RECOGNITION OF COMMITMENT TO VOLUNTARY ACTIVITIES- გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი გახ­და. მან ჯილ­დო ლე­ი­კე­მი­ით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი პა­ცი­ენ­ტე­ბის და­სახ­მა­რებ­ლად საქ­ველ­მოქ­მე­დო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის და­არ­სე­ბის­თვის მი­ი­ღო.


კლი­ნი­კა­ში ყოფ­ნი­სას და­უ­ახ­ლოვ­და მშობ­ლებს, რომ­ლე­ბიც შვი­ლე­ბის გა­და­სარ­ჩე­ნად ყო­ველ­დღი­უ­რად იბ­რძოდ­ნენ : „იქ იყ­ვნენ პა­ცი­ენ­ტე­ბი, რომ­ლებ­საც სა­ხელ­მწი­ფო აფი­ნან­სებ­და, თუმ­ცა ხში­რად წა­მა­ლი დრო­ზე არ მო­დი­ო­და. ლე­ი­კე­მია კი ისე­თი და­ა­ვა­დე­ბაა, თუ ზუს­ტად სქე­მის მი­ხედ­ვით არ მი­ი­ღე წა­მა­ლი მკურ­ნა­ლო­ბა უკვე დაგ­ვი­ა­ნე­ბუ­ლია. ამი­ტომ უწევ­დათ წამ­ლის ყიდ­ვა, ეს კი დიდ თან­ხებ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. იქ ყოფ­ნის დროს ერ­თმა­ნეთს ვეხ­მა­რე­ბო­დით, როცა მოგ­ვრჩე­ბო­და წა­მა­ლი იმას ვაძ­ლევ­დით ვი­საც სჭირ­დე­ბო­და, ხში­რად თან­ხი­თაც ვეხ­მა­რე­ბო­დით.


მერე როცა ქე­თის მდგო­მა­რე­ო­ბა გა­უმ­ჯო­ბეს­და, თა­ვად მომ­ცა სტი­მუ­ლი, რომ დავ­ხმა­რე­ბო­დი ადა­მი­ა­ნებს ვინც ამ და­ა­ვა­დე­ბას ებ­რძო­და : „დედა შენ გაქვს ისე­თი უნა­რე­ბი, რომ შე­გიძ­ლია ამ ბავ­შვებს და­ეხ­მა­რო.“ ეს რომ მი­თხრა ჩემ­თვის ეს იყო შოკი, რად­გან არც მქონ­და ეს იმ მო­მენ­ტში გა­ფიქ­რე­ბუ­ლი, მთლი­ა­ნად ბავ­შვზე ვი­ყავი გა­დარ­თუ­ლი. – „შენ თუ კარ­გად იქ­ნე­ბი, პი­რო­ბას გაძ­ლევ, რომ მე ამას გა­ვა­კე­თებ -მეთ­ქი“ - ასე­თი სი­ტყვა მი­ვე­ცით ერ­თმა­ნეთს.


დღეს მა­რი­ნა გო­გი­ჩა­იშ­ვი­ლი ონკო-ჰე­მა­ტო­ლო­გი­უ­რი პა­ცი­ენ­ტე­ბის მშო­ბელ­თა კავ­ში­რის თავ­მჯდო­მა­რეა. ფონ­დი ჰე­მა­ტო­ლო­გი­უ­რი პრობ­ლე­მის მქო­ნე ბავ­შვებს ეხ­მა­რე­ბა ფი­ნან­სუ­რად დი­აგ­ნოს­ტი­კის, მკურ­ნა­ლო­ბი­სა და რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის პრო­ცეს­ში. ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას 2012 წლი­დან საქ­ველ­მოქ­მე­დო სტა­ტუ­სი აქვს და დღემ­დე 100-ზე მეტ ბე­ნე­ფი­ცი­არს გა­უ­წია დახ­მა­რე­ბა.„ჩემი შვი­ლი რომ გა­მო­ჯან­მრთელ­და უფრო აქ­ტი­უ­რად ჩა­ვერ­თე ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში და რო­გორც საქ­ველ­მოქ­მე­დო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ ისე და­ვი­წყეთ ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბა. შე­მო­წი­რუ­ლო­ბე­ბით წამ­ლე­ბის შე­ძე­ნა­სა და მკურ­ნა­ლო­ბის ხარ­ჯებ­ში ვეხ­მა­რე­ბო­დი ოჯა­ხებს. მთე­ლი 4 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში იმ პე­რი­ოდ­ში ანა­ლი­ზებს, გა­მოკ­ვლე­ვებს, მკურ­ნა­ლო­ბა-რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის, ვარ­ჯი­შე­ბის, მა­სა­ჟე­ბის ხარ­ჯებს ვფა­რავ­დით და ხან­და­ხან და­ბა­დე­ბის დღე­ებ­საც ვუხ­დი­დით ბე­ნე­ფი­ცი­ა­რებს. კლინ­კებ­თან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბაც გა­ვა­ფორ­მე რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც, ვი­საც სჭირ­დე­ბა ჩვე­ნი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი­ის ბლან­კით მი­დის კლი­ნი­კა­ში , იკე­თებს ანა­ლი­ზებს და მერე ჩვენ სა­ა­ვად­მყო­ფოს სა­ჭი­რო თან­ხას. დღეს ისე აქ­ტი­უ­რი აღარ ვარ, თუმ­ცა როცა მი­რე­კა­ვენ ვეხ­მა­რე­ბი მათ რო­გორც შე­მიძ­ლია.“


ჯი­პი­აი ჰოლ­დინ­გში მუ­შა­ო­ბა 3 წლის წინ და­საქ­მე­ბის ფო­რუ­მის მეშ­ვე­ო­ბით და­ი­წყო. ვე­ნის სა­და­ზღვე­ვო ჯგუ­ფის კონ­კურ­სის­თვის კი გა­ნა­ცხა­დი მხო­ლოდ წელს კო­ლე­გე­ბის თხოვ­ნით შე­ავ­სო. გა­მარ­ჯვე­ბა მხო­ლოდ მა­შინ და­ი­ჯე­რა, როცა ვე­ნი­დან ოფი­ცი­ა­ლუ­რი მოწ­ვე­ვის წე­რი­ლი მი­ი­ღო. ჯილ­დო მო­ხა­ლი­სე­ობ­რი­ვი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის ვე­ნა­ში გა­მარ­თულ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე გა­და­ე­ცა.


„ბო­ლომ­დე არ მჯე­რო­და რომ გა­ვი­მარ­ჯვებ­დი და ასე და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე ასე დამ­თავ­რდე­ბო­და. რა თქმა უნდა ძა­ლი­ან გა­მე­ხარ­და. ერთი ადა­მი­ა­ნის წაყ­ვა­ნა შე­მეძ­ლო და მა­შინ­ვე ვუ­თხა­რი ჩემს გო­გოს, ქეთი შენი იდეა იყო, შენ­თან და­კავ­ში­რე­ბით გა­ვა­კე­თე ეს და შენ გე­კუთ­ვნის რომ ჩემ­თან ერ­თად წა­მოხ­ვი­დე. მარ­თლა სა­ოც­რე­ბა და მარ­თლა ზღა­პა­რი იყო ჩვენ­თვის რაც მოხ­და.და­ჯილ­დო­ვე­ბის ცე­რე­მო­ნი­ა­ზე სა­მად­ლო­ბელ სი­ტყვა­შიც ვთქვი - 2008 წელს მარ­თლაც ვერ წარ­მო­ვიდ­გენ­დით, რომ ამ­დე­ნი ხნის შემ­დეგ ამ ფორ­მით და­არ­სე­ბუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ით ასეთ სა­ო­ცარ გა­რე­მო­ში მოვ­ხვდე­ბო­დით. ეს მარ­თლაც ღვთის სა­ჩუ­ქა­რია. მა­შინ მე და ჩემ­მა შვილ­მა ერ­თმა­ნეთს სი­ტყვა მი­ვე­ცით, რომ ორი­ვე­ნი კარ­გად ვიქ­ნე­ბოდთ და აი ახლა ვე­ნა­ში, ამ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე ორი­ვე­ნი აქ ვართ ჩემი შვი­ლიც ახლა აქ არის, ჯან­მრთე­ლი და ეს ორ­გა­ნი­ზა­ცი­აც არ­სე­ბობს."


წევ­რი კომ­პა­ნი­ე­ბის თა­ნამ­შრომ­ლებს შო­რის კონ­კურსს მო­ხა­ლი­სობ­რი­ვი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის ვე­ნის სა­და­ზღვე­ვო ჯგუ­ფი 2013 წლი­დან ატა­რებს. აღი­ა­რე­ბის ჯილ­დო ჯი­პი­აი ჰოლ­დინ­გის თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა 2014, 2017 და 2018 წლებ­შიც მი­ი­ღეს. კონ­კურ­სის მი­ზა­ნი მო­ხა­ლი­სე­ობ­რივ აქ­ტი­ვო­ბებ­ში ჩარ­თუ­ლი თა­ნამ­შრომ­ლე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა და მათი სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში შე­ტა­ნი­ლი წვლი­ლის­თვის და­ჯი­ლო­ვე­ბაა.

დღის ჰოროსკოპი

5 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

რას გვირჩევენ ვარსკვლავები 5 აპრილისთვის ჯანმრთელობის, ბიზნესის და სიყვარულის მიმართულებით?
ჩვენ გვერდით

რატომ დადიან ნიღბით ზოგ ქვეყანაში მასიურად და ზოგან - იშვიათად?

სცადეთ და გაიარეთ ნიღბის გარეშე ჰონგ-კონგში, სეულსა ან ტოკიოში - ყველგან იგრძნობთ მტრულ და არამეგობრულ მზერას.
ურთიერთობა

რა შეცვალა თქვენს ცხოვრებაში დისტანციურად მუშაობამ?

ამ გამოკითხვამ, რომელიც „ფანთაიმმა“ თავის მეგობრებსა და მკითხველებს შორის ჩაატარა, დისტანციური მუშაობის საინტერესო მხარეები დაგვანახა...
ამბები

უმსხვილესმა ფეისბუქ-ჯგუფმა „მოგზაურთა კლუბმა“ StopCov ფონდში 20 000 ლარი გადარიცხა

COVID-19-თან ბრძოლის წინააღმდეგ შექმნილ ფონდში StopCov 20 000-მდე ლარი ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ქართულმა ფეისბუქ-ჯგუფმა მოგზაურთა კლუბმა (Cheap Travel Georgia) გადარიცხა.
დღის ჰოროსკოპი

4 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

რას გვირჩევენ ვარსკვლავები 4 აპრილილისთვის ჯანმრთელობის, ბიზნესის და სიყვარულის მიმართულებით?
ამბები

დღეიდან ,,მაგნიტის“ მომხმარებლებს მარტოხელა მოხუცების დახმარების პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ

„მაგნიტში“ საქველმოქმედო აქცია დაიწყო, რომლის მიხედვით, მომხმარებელი, სურვილის შემთხვევაში, განსაზღვრულ პროდუქტს შეიძენს და სპეციალურად გამოყოფილ კალათში მოათავსებს.
ამბები

„არქიმ“ თავდაცვის სამნისტროსა და შსს-ს 1000-1000 სერტიფიცირებული რესპირატორი უსასყიდლოდ გადასცა

დღეს „არქი“ მცხეთა-თბილისის საკონტროლო გამშვებ პუნქტს ესტუმრა და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელს 1000 ცალი N95 ტიპის სპეციალური დანიშნულების სერტიფიცირებული რესპირატორი გადასცა. გარდა ამისა, დამატებით „არქიმ“ კიდევ 1000 რესპირატორი შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც გადასცა.
კინო

კორონავირუსზე პირველი დრამა გადაიღეს - ნახეთ ფილმის ტრეილერი (ვიდეო)

ფილმი გადაიღო ირანული წარმოშობის კანადელმა რჟისორმა მოსტაფა კეშვარიმ, რომელმაც დრამას „Corona“ უწოდა.
ამბები

„სმარტი“, წითელ ჯვართან და თბილისის მერიასთან ერთად, საზოგადოებას ხანდაზმულთა მხარდამჭერ კამპანიაში ჩართვის საშუალებას აძლევს

„სმარტის“ ყველა სუპერმარკეტში საქართველოს წითელი ჯვრისა და ქალაქ თბილისის მერიის ხანდაზმულთა მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში სპეციალური კუთხეები მოეწყო, სადაც მომხმარებლებს საშუალება აქვთ, მათთვის შეიძინონ ნებისმიერი პროდუქტი საჭიროებების წინასწარ შემუშავებული სიიდან და მონაწილეობა მიიღონ ქველმოქმედებაში.
დღის ჰოროსკოპი

3 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

რას გვირჩევენ ვარსკვლავები 3 აპრილისთვის ჯანმრთელობის, ბიზნესის და სიყვარულის მიმართულებით?
ამბები

„მოხალისე მასწავლებელი“ - პროექტი, რომლის დახმარებით ბავშვები გახანგრძლივებულ არდადეგებს საინტერესოდ და ნაყოფიერად გაატარებენ

„მოხალისე მასწავლებელი“ - გიმნაზია „შავნაბადას“ ინიცირებული პროექტია, რომლის ანალოგი ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში არ მოიძებნება.
ჩვენ გვერდით

როგორ კრძალავენ კორონავირუსით გარდაცვლილებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში

ნახეთ საინფორმაციო სააგენტო „როიტერსის“ ფოტოგრაფების მიერ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გადაღებული ემოციური ფოტოები, რომლებიც იმაზე მეტყველებს, რომ დრო ჯერ ისევ covid-19-ის სასარგებლოდ მუშაობს... კორონავირუსი ჯერ ისევ კლავს!